top of page

REGULAMIN DWORKU W SZTEKLINIE


 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Administratorem Dworku w Szteklinie (dalej jako „Obiekt”) jest Firma Szefer, zarejestrowana w Lubichowie, NIP: 5920202532, z siedzibą w Lubichowie, ul. Starogardzka 6. Kontakt: dworekszteklin@gmail.com, Tel:+48 535 303 642.

 2. Regulamin określa zasady rezerwacji, wynajmu pokoi i korzystania z infrastruktury Obiektu oraz stanowi integralną część umowy zawartej między Gościem a Obiektem.

 3. Obiekt oferuje usługi noclegowe oraz organizację imprez okolicznościowych, zgodnie z profilem swojej działalności.

 4. Szczegóły oferty Obiektu, w tym opis pokoi, cennik oraz usługi dodatkowe, dostępne są na stronie internetowej https://www.dworekszteklin.pl oraz na profilu Obiektu na platformie Booking.com.

 5. Regulamin jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji, zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w Obiekcie.

 6. Przez dokonanie rezerwacji Gość potwierdza, że zapoznał się z regulaminem i akceptuje jego warunki.

§ 2 Warunki pobytu

 1. Jednostką rozliczeniową w przypadku świadczenia usług noclegowych jest doba noclegowa. Doba hotelowa rozpoczyna się o 15:00 w dniu przyjazdu i kończy o 11:00 w dniu wyjazdu. Na życzenie Gościa, w zależności od dostępności, możliwe jest dostosowanie godzin doby hotelowej.

 2. W przypadku chęci przedłużenia pobytu, Gość zobowiązany jest zgłosić taką prośbę do godz. 9:00 w dniu planowanego wyjazdu. Administracja potwierdzi możliwość przedłużenia pobytu w zależności od dostępności.

 3. Aktualny cennik świadczonych usług noclegowych jest dostępny na stronie internetowej: https://www.dworekszteklin.pl lub na stronie obiektu na platformie Booking.com. 

  1. Ceny przedstawione w cenniku zawierają podatek VAT.

  2. Wysokość ceny za pobyt w obiekcie uzależniona jest od długości pobytu, standardu i wielkości pokoju, usług dodatkowych i otrzymanych rabatów.

  3. Cena przedstawiona w cenniku może zostać pomniejszona o rabaty udzielone przez Obiekt decyzją Dyrekcji w ramach reklamacji lub rabatów preferencyjnych.

 4. Gość nie ma prawa przekazywać pokoju osobom trzecim bez zgody administracji. Osoby odwiedzające mogą przebywać w pokoju w godzinach od 11:00 do 22:00 po uprzednim zgłoszeniu administracji.

 5. Cisza nocna obowiązuje od 22:00 do 7:00. Za naruszenie ciszy nocnej Obiekt może odmówić świadczenia dalszych usług.

 6. Gość odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone w Obiekcie, zobowiązując się do ich zgłoszenia i pokrycia kosztów naprawy.

 7. Gość ma obowiązek pozostawienia udostępnionego mu pokoju oraz udostępnionego wyposażenia w stanie niepogorszonym.

 8. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za uszkodzenia, zniszczenia, zaistniałe na skutek jego zachowania lub zachowania podejmowanych przez niego gości lub naruszenie bezpieczeństwa

  1. poprzez nieuzasadnione włączenie systemu przeciwpożarowego – wartość materialną określa Dyrekcja obiektu

 9. Dzieci poniżej 14 roku życia powinny przebywać pod opieką dorosłych.

 10. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń, nie stanowiących wyposażenia pokoju.

 11. Na terenie całego Obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i innych substancji. Palenie tytoniu i wyrobów tytoniowych jest możliwe tylko i wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.

 

§ 3 Usługi dodatkowe i odpowiedzialność

 1. Obiekt oferuje Gościom bezpłatne usługi dodatkowe, w tym akcesoria dla dzieci i żelazko z deską do prasowania.

 2. Przedmioty pozostawione przez gości, na wniosek gości są wysyłane na ich koszt na wskazany adres. Koszt odesłania rzeczy jest jedynie szacowany. W przypadku braku takiej dyspozycji obiekt przechowa przedmioty przez okres 1 miesiąca. Po upływie tego czasu pozostawione przedmioty zostaną przekazane na cele charytatywne lub utylizowane.

 3. Obiekt ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego.

 4. Obiekt stosuje monitorowanie wybranych obszarów w celu zwiększenia bezpieczeństwa Gości i mienia.

 5. Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin obiektu.

§ 4 Reklamacje

 1. Goście mają prawo składać reklamacje w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych przez Obiekt usługi. Wszelkie reklamacje przyjmuje Administracja Obiektu.

 2. Reklamacja powinna być złożona przez Gościa niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych przez Obiekt usług w formie pisemnej (nie później niż 7 dni od jej zaistnienia).

 3. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni.

§ 5 Zwierzęta

 1. Obiekt akceptuje małe zwierzęta domowe za dodatkową opłatą. Wymagana jest książeczka zdrowia zwierzęcia (aktualne szczepienie i odrobaczenie).

 2. Właściciel zwierzęcia jest odpowiedzialny za ewentualne szkody.

 3. Jeżeli pościel w pokoju, w którym przebywa zwierzę będzie przez nie zabrudzona (sierść, błoto) właściciel obciążony zostanie kosztami dodatkowych usług pralniczych. Jeżeli natomiast pościel zostanie przez nie uszkodzona, właściciel jest zobowiązany do pokrycia kosztów odkupienia całego kompletu pościeli.

 4. Wszystkie szkody w  mieniu obiektu bądź mieniu innych Gości oraz zabrudzenia wymagające dodatkowej pracy personelu spowodowane przez zwierzęta będą wyceniane przez Dyrekcję obiektu, a ich kosztami będą obciążeni Właściciele.

 5. Właściciele są odpowiedzialni za zachowanie przez swoje zwierzęta ciszy w obiekcie i niezakłócanie spokoju innym Gościom. W przypadku powtarzających się kilkakrotnie skarg ze strony innych Gości bądź personelu obiekt zastrzega sobie prawo do prośby o usunięcie zwierzęcia z obiektu.

 6. Opiekunowie zwierząt zobowiązani są bezwzględnie podczas korzystania z miejsc ogólnodostępnych obiektu oraz przyległego terenu prowadzić zwierzęta na uwięzi, a w przypadku psów dodatkowo w kagańcach.

 7. Właściciele zwierząt domowych zobowiązani są również do utrzymania czystości podczas spacerów na terenach przyległych Obiektu. W przypadku zabrudzeń lub zniszczeń dokonanych przez zwierzę Obiekt może obciążyć Gościa dodatkową opłatą. Zabrania się wyprowadzania zwierząt na terenie Obiektu w celu zwierzęcej toalety.

 8. Obiekt może odmówić przyjęcia zwierząt ras wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne, gadów, płazów, stawonogów i gryzoni a także innych zwierząt uznanych przez Dyrekcję Obiektu za niebezpieczne.

 

§ 6 Prywatność i dane osobowe

 1. Rezerwacja pobytu w Obiekcie odbywa się zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie – zasady rezerwacji oraz Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną, które dostępne na stronie internetowej: https://www.dworekszteklin.pl

 2. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych koniecznych do wykonania usługi noclegowej

 3. Gość w każdym czasie posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania zmiany i usuwania.

 4. Dane osobowe przechowywane są i przetwarzane przez Obiekt na zasadach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych oraz Polityce prywatności zamieszczonej na stronie internetowej.

 5. Podanie danych osobowych przez Gościa jest całkowicie dobrowolne, ale konieczne do dokonania zakupu usługi noclegowej lub subskrypcji Newslettera.

 6. Korzystając w jakikolwiek sposób z usług świadczonych przez Obiekt, Gość akceptuje zasady zawarte w Polityce prywatności opublikowane na stronie https://www.dworekszteklin.pl.

 

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.)

 2. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na trzy dni kalendarzowe przed wejściem w życie zmiany Regulaminu.

 3. Data ostatniej aktualizacji regulaminu: 6.04.2024 r.

bottom of page